Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

teletubisie
21:18
9843 6d0f
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viajeannes jeannes

February 20 2017

teletubisie
21:26
teletubisie
21:24
Reposted fromshakeme shakeme viablaxkseoul blaxkseoul
21:24
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Reposted fromPoultron Poultron viablaxkseoul blaxkseoul
teletubisie
21:24
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viablaxkseoul blaxkseoul
teletubisie
21:24
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viablaxkseoul blaxkseoul
teletubisie
21:23
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
teletubisie
21:23
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
teletubisie
21:23
teletubisie
21:23
21:22
4998 dd04

February 16 2017

19:09
teletubisie
19:09
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm vialaj laj
teletubisie
19:08
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialaj laj
teletubisie
19:08
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol vialaj laj
teletubisie
19:07
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix vialaj laj
teletubisie
19:07
5941 4e57
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianebthat nebthat
teletubisie
19:06
3975 e96c
Reposted fromnyaako nyaako vianebthat nebthat
teletubisie
19:06
teletubisie
19:06
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl